GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie")

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť: NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 053 554

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa (.pdf)

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR (.pdf)

Prihlásenie